tisdag 18 september 2012

Centralbanken: Krona eller euro enda valet för Island

Kronan och euron är de enda två realistiska framtidsvalutorna för Island. Bägge har fördelar - och vilken valuta som är att föredra beror på vilka egenskaper som betonas. Om dörren till EU och EMU slås igen är den danska kronan den som är mest lämpad för Island. Det framkommer i en rapport från Seðlabanki Íslands som publicerades i går.

Rapporten från centralbanken är på 622 sidor och diskuterar valutafrågan med fokus på valet mellan krona och euro. Flera alternativ till dessa två valutor behandlas också i rapporten, men centralbankens uppfattning är att Island antingen tjänas bäst av kronan eller euron. Vilken av dessa som är att föredra beror på vilket perspektiv som används.

Att hålla fast vid den isländska kronan kommer sannolikt att betyda fortsatta kapitalkontroller i någon form. Valutan anses helt enkelt vara för liten för att släppas flytande utan uppbackning från centralbanken. I rapporten konstateras det också att den isländska kronan under de senaste 90 åren har tappat 99,95 procent av sitt värde gentemot sin danska namne.

Kronans svaghet är framför allt att det är världens minsta fristående valuta. Det gör den extremt lättpåverkad. Samtidigt har Island ett helt annat inflytande över kronan än vad nationen någonsin skulle kunna få över någon annan valuta. Även om euron erbjuder en helt annan stabilitet minskar flexibiliteten avsevärt.

Centralbanken gör i rapporten inget val mellan dessa två valutor, utan konstaterar att bägge har för- och nackdelar. Ur vissa aspekter är kronan att föredra, ur andra är euron ett bättre val. Men det finns enligt rapporten inget givet svar på frågan om vilken valuta som är bäst för Island. Det valet handlar i stället om personliga preferenser.

Trots den senaste tidens diskussioner om den kanadensiska dollarn och den norska kronan rankar centralbanken euron och den amerikanska dollarn som de två i särklass mest attraktiva utländska valutorna. Det är framför allt storleken som medför stabilitet. Euron bedöms svara bäst mot näringslivets behov. Omkring 40 procent av handeln med varor sker med euroländer och omkring 30 procent av handeln med tjänster. Euron är också det bästa alternativet om Island skulle binda den inhemska kronans kurs mot en utländsk valuta.

Andra fördelar som centralbanken ser med euron är att den sannolikt skulle bidra till sänkta räntor och ökad stabilitet för banker och finansbolag.

Det som gör att euron enligt centralbanken är att föredra framför dollarn är just att Island främst handlar med EES-området samt att den skulle följa på ett EU-medlemskap. Detta skulle i sin tur sannolikt öka handeln med euroländer. Ett byte från krona till euro skulle årligen kunna bespara Island 5 till 15 miljarder isländska kronor i valutakostnader. I rapporten betonas dock att det inte finns något som säger att en stabil euro nödvändigtvis vore bättre än en instabil krona.

Den stora faran med euron och EMU är att Island i praktiken skulle förlora allt inflytande över penningpolitiken. Möjligheterna att anpassa den efter konjunkturläget skulle minska avsevärt, och denna avsaknad av flexibilitet skulle kunna visa sig dyrbar.

Kanadadollarn avfärdas som ett realistiskt alternativ för Island. Handeln mellan länderna är liten och valutaområdet är litet. Visserligen har den kanadensiska penningpolitiken gott anseende, men det anses inte räcka.

Inte heller den norska eller svenska kronan väcker centralbankens intresse. Mest intressant av de nordiska valutorna är i stället den danska kronan. Detta motiveras i rapporten med att den redan är knuten till euron vilket betyder en stabil växelkurs, samt att Danmark har starkare band till euroländerna än Sverige och Norge. Trots att den danska kronan rankas som ett av de bättre alternativen kan den enligt centralbanken inte jämföras med euron. Storleken både på valutan och handeln talar mot kronan och för euron.

En sak som talar för de nordiska kronorna är däremot att Islands konjunktur traditionellt ligger närmare utvecklingen i de nordiska länderna än EU som helhet. Skilda konjunkturcykler är också en av nackdelarna med den amerikanska dollarn.

Euron förutspås dock inte vara någon mirakelmedicin för den isländska ekonomin även om turbulensen inom EU skulle minska. Island är enligt rapporten ett av de länder som har minst att tjäna på euron. Bara Norge och Storbritannien anses mindre betjänta av ett EMU-inträde.

Någon snar lösning på valutafrågan är inte att vänta. Centralbanken avråder dock starkt från att ensidigt ta upp en annan valuta. Ett sådant beslut skulle enligt rapporten kunna få förödande konsekvenser för ekonomin.

Här kan du läsa mer om det isländska intresset för kanadadollarn.