lördag 24 november 2012

Flygstopp hindrar inte influensaepidemier

Att stoppa flygtrafiken kan inte förhindra att Island drabbas av influensaepidemier. Det virus som sprider infektionssjukdomen har ändå lyckats leta sig fram till det isolerade öriket. Men flygtrafiken gör att virus nu når Island snabbare än under 1900-talets början. Det visar en studie utförd av Magnús Gottfreðsson och Haraldur Briem publicerad i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Epidemology.

Stängda gränser och stoppad flygtrafik tros inte kunna förhindra att epidemier når Island. Den slutsatsen drar Magnús Gottfreðsson, professor vid Háskóli Íslands, och Haraldur Briem, smittskyddsläkare och docent vid Háskóli Íslands, som tillsammans med utländska forskare i epidemiologi har undersökt hur öriket drabbats av influensaepidemier mellan åren 1915 och 2007. I studien jämförs data från Island, Nordamerika och Europa.

Precis som i många andra delar av världen går de influensaepidemier som drabbar Island närmast i cykler. Andelen smittade når sin kulmen under vintern på samma sätt som i andra länder med liknande klimat.

Island har enligt studien med åren blivit allt mer likt grannländerna. I dag finns inte längre den eftersläpning på omkring en månad som rådde under 1900-talets första hälft. Nu nås Island genom internationella kontakter och ökat resande snabbt av virus från omvärlden, sannolikt till stor del på grund av flyget som utgör en pålitlig distributör av influensavirus.

Något flygstopp skulle dock inte leda till något influensastopp. Även under 1930-talet, före passagerarflygets början, följde de inhemska epidemierna i regel samma mönster som i Nordamerika och Europa. Ett flygstopp skulle därför, enligt forskarna, i bästa fall kunna bidra till något mindre spridning av ett virus.