fredag 22 februari 2013

Självständighetspartiet: Kronan inte Islands framtidsvaluta

En krona omgiven av kapitalkontroller är inte Islands framtidsvaluta. I stället bör restriktionerna avvecklas så snart som möjligt samtidigt som Island ensidigt tar upp en annan valuta. De bästa alternativen är den amerikanska och den kanadensiska dollarn. Så ser Självständighetspartiet på framtidens penningpolitik i ett utkast till resolution till det pågående landsmötet i Reykjavík.

Självständighetspartiet fortsätter att vara en bestämd röst mot isländskt EU-medlemskap. I samband med landsmötet tar delegaterna ställning till en resolution som säger att Island ska fortsätta att stå utanför unionen, och att partiet ska verka för att ansökan dras tillbaka och att förhandlingarna om medlemskap inte återupptas förrän en sådan linje fått stöd av en majoritet vid en folkomröstning.

Innan finanskrisen drabbade Island fanns det en betydande minoritet inom Självständighetspartiet som förespråkade EU-medlemskap. Efter de senaste årens dispyter - i synnerhet EU:s agerande i Icesave-tvisten - har denna grupp marginaliserats. Men samtidigt som intresset för unionen minskat har inte intresset för en ny valuta, som varit EU:s främsta lockbete, avtagit på något sätt.

Självständighetspartiet anser, enligt ett utkast till en resolution som landsmötets delegater får ta ställning till, att dagens valutasituation är allt annat än önskvärd. Kapitalkontrollerna utgör stora hinder både för isländska företag att konkurrera på internationella marknader och för möjligheterna att locka investeringar till landet. Därför är det en prioriterad fråga att så snart som möjligt börja lätta på restriktionerna för att så småningom riva upp dem helt och hållet.

Island har nu levt med kapitalkontroller i drygt fyra år. Samtidigt som Självständighetspartiet menar att detta är ohållbart är en flytande krona inte heller något bra alternativ. En stabil valuta är nödvändig för att ge näringslivet goda förutsättningar att utvecklas och ge hushållen en chans till lägre räntor och inflation.

En annan fördel med att skrota kronan är ökad valfrihet och minskad osäkerhet. Oavsett vilken valuta som skulle bli Islands skulle det ge företagen möjligheter att handla och redovisa i valfri valuta. Företagen skulle alltså kunna anpassa sig efter sina marknadsområden och därmed bli mer konkurrenskraftiga.

EU och EMU är inget alternativ för Självständighetspartiet. I stället föreslås i utkastet att Island ensidigt tar upp en annan valuta. De valutor som är aktuella är den amerikanska och kanadensiska dollarn, den norska kronan, det brittiska pundet och euron.

Självständighetspartiets huvudspår är den amerikanska eller kanadensiska dollarn. Bägge anses vara stabila och partiets bedömning är att inget av länderna skulle motsätta sig att Island började använda deras valuta. För- och nackdelar med dessa två valutor bör enligt utkastet undersökas särskilt noga. Särskilt intressant är den kanadensiska regeringens inställning till något slags samarbete om dollarn.

En ny valuta är dock inte högsta prioritet. Först måste Island enligt utkastet uppnå ekonomisk stabilitet och balanserade budgetar. Självständighetspartiet hävdar alltså inte att kronan måste skrotas omedelbart. Däremot poängteras det i förslaget till resolution att det är viktigt att inleda en debatt om valutafrågan för att kunna agera när de ekonomiska omständigheterna gör det möjligt.

Partiledaren Bjarni Benediktsson sade i sitt öppningstal att kronan kommer att vara Islands valuta inom överskådlig framtid. Han betonade att näringslivet måste återuppbyggas med kronan som redskap. Ett skifte kan ske först när ekonomisk stabilitet råder - annars är riskerna med ett byte av valuta för stora. Det gör att det kommer att dröja. Däremot argumenterade även Bjarni Benediktsson för att så snart som möjligt börja lätta på kapitalkontrollerna.

Självständighetspartiet väljer också ny ledarduo i helgen. Eftersom Hanna Birna Kristjánsdóttir bara kandiderar till vice ordförande sitter Bjarni Benediktsson säkert på partiledarposten. Halldór Gunnarsson är hittills den enda motkandidaten som anmält sig.

Här kan du läsa mer om helgens landsmöte.