tisdag 11 februari 2014

Icesave-tvist i rätten - garantifond krävs på 1 000 miljarder

Storbritannien och Nederländerna kräver den isländska garantifonden på omkring 1 000 miljarder isländska kronor i kompensation för Icesave-tvisten. De stämmer garantifonden på hela beloppet - men fonden har bara 18,2 miljarder till sitt förfogande. Om fonden skulle förlora riskerar därmed den att under många år framöver tvingas ersätta britter och nederländare. Men sannolikheten för att Nederländerna och Storbritannien ska gå segrande ur den nya dispyten måste betraktas som liten.

När de isländska storbankerna kollapsade hösten 2008 räckte inte tillgångarna i garantifonden, Tryggingasjóður innistæðueigenda og fjárfesta á Íslandi, långt för att ersätta alla fordringar. Av de tillgångar som då fanns i fonden öronmärktes 18,2 miljarder isländska kronor till Landsbanki.

Fonden har hela tiden varit redo att betala ut dem proportionerligt till Nederländerna och Storbritannien, men då tvisten hamnade i domstol avstod de då från pengarna. Att ta emot dem hade också inneburit ett avtal med garantifonden som hade kunnat förhindra ytterligare kompensation.

I januari förra året friades Island av Eftas domstol från Nederländernas, Storbritanniens och EU:s krav på att den isländska staten skulle träda in och täcka alla fordringar på garantifonden. I praktiken hade det inneburit en statsgaranti för fonden - något som EU inte vill införa i unionen eftersom en motsvarande bankkollaps som drabbade Island skulle tömma de egna garantifonderna på nästan samma sätt. De skulle då bara täcka 17 procent av kraven. Resten skulle skattebetalarna i EU:s medlemsländer tvingas betala.

Den nya tvisten gäller inte ansvaret för insättningsgarantin. Däremot vill Nederländerna och Storbritannien i första hand att garantifonden ersätter hela beloppet.

Storbritannien kräver enligt ett pressmeddelande 452,1 miljarder isländska kronor och Nederländerna 103,6 miljarder. De vill dessutom ha ränta och ersättning för kostnader. Deras krav går totalt på omkring 1 000 miljarder - vilket med all sannolikhet är den största stämningsansökan som någonsin lämnats in till Héraðsdómur Reykjavíkur.

Anspråken baseras på att både Nederländerna och Storbritannien ersatte samtliga sparare med garantisumman på upp till 20 887 euro. Beslutet fattades utan samråd med regeringen eller garantifonden. Tanken var att skicka räkningen till de isländska skattebetalarna, men två folkomröstningar om Icesave satte stopp för de uppgörelser mellan länderna som klubbades i alltinget.

Storbritannien och Nederländerna anser att garantifondens samtliga tillgångar, vilket inkluderar pengar som kommit in även efter kraschen hösten 2008, ska öronmärkas för deras räkning. Dessutom kräver de att garantifonden fortsätter att ersätta dem ända tills hela det begärda beloppet är betalt - något som skulle kunna ta flera decennier i anspråk.

En brittisk och nederländsk seger skulle i praktiken även sätta garantifonden ur spel. Om framtida avsättningar skulle reserveras åt Nederländerna och Storbritannien skulle det inte finnas några pengar i den för att ersätta isländska sparare vid en ny bankkollaps.

Tryggingasjóður innistæðueigenda og fjárfesta á Íslandi avvisar de brittiska och nederländska kraven helt och hållet. Garantifonden hävdar att det nu gått över fem år sedan Landsbanki kollapsade och att Storbritannien och Nederländerna därmed har försatt sin rätt till kompensation.

Om domstolen ändå skulle anse att de har rätt till ersättning menar fonden att det enda belopp som kan komma i fråga är 18,2 miljarder isländska kronor, den summa som för drygt fem år sedan utgjorde den del av tillgångarna som motsvarade Landsbankis Icesaves andel.

Att Storbritannien och Nederländerna tar tvisten till domstol är ingen överraskning. Redan i somras cirkulerade uppgifter om att de skulle vända sig till isländsk rätt för att försöka få något slags kompensation för Icesave.

Denna gången kan det alltså inte bli aktuellt med en statsgaranti som bekostas av de isländska skattebetalarna. Inför prövningen i Eftas domstol föreföll utgången oviss. Nu vore en brittisk och nederländsk totalseger för kraven på 1 000 miljarder en riktig skräll. Att de däremot kan få ut 18,2 miljarder förefaller inte otroligt.

Något liknande fall har aldrig tidigare prövats av isländska domstolar. Rättsprocessen kan börja i mars och domen från Héraðsdómur Reykjavíkur kan komma att avkunnas redan i år. Om den överklagas till Hæstiréttur Íslands är ett slutligt avgörande att vänta under 2015.

Landsbanki har i dag återbetalat drygt hälften av Icesave-fordringarna. Prognosen är att konkursboets tillgångar kommer att räcka till samtliga prioriterade fordringar. Därmed kommer Storbritannien och Nederländerna att få tillbaka kostnaderna för att ha ersatt varje sparare med upp till 20 887 euro. Men det blir ingen ränta - vilket bägge länderna också betalade ut till spararna - eller ersättning för andra kostnader.

Bakom stämningsansökan mot Tryggingasjóður innistæðueigenda og fjárfesta á Íslandi står den brittiska garantifonden och den nederländska centralbanken.

Här kan du läsa mer om Icesave-tvisten