lördag 9 maj 2015

En av sex islänningar åker kollektivt regelbundet

Var sjätte islänning använder regelbundet kollektivtrafik. Det är betydligt vanligare att låginkomsttagare tar bussen än de som tjänar bäst. Ungdomar, arbetslösa och inflyttade från andra länder tillhör de grupper som oftast åker kollektivt. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

I dag går det att åka buss mellan de flesta större orterna på Island. Inom de större städerna finns dessutom kollektivtrafik i varierande omfattning - i Reykjavík går bussarna till exempel upp till var femtonde minut, medan det i mindre städer handlar om några få dagliga turer som enbart går på vardagar.

Under 2014 använde 17,8 procent av islänningarna regelbundet allmänna kommunikationer. Skillnaderna mellan olika grupper var stora. Bland den tiondel som tjänade minst var det hela 30,5 procent som ofta åkte kollektivt. Bland den tiondel som tjänade mest var det bara 12,3 procent som regelbundet använde kollektivtrafiken.

Hela 32,5 procent av islänningar i åldern 16 till 24 år åkte regelbundet kollektivt. Motsvarande siffror var för arbetslösa 31,3 procent, för utrikes födda 30,8 procent och för ensamstående föräldrar 25,6 procent.

I tätorter är det 19,9 procent som åker kollektivt jämfört med 14,1 procent för islänningar bosatta i glesbygd. På landet är det betydligt fler som uppger att dålig tillgänglighet och stora avstånd till närmaste hållplatsen är skälet till att de inte tar bussen.

Det vanligaste alternativet till kollektivtrafiken är privatbilen. Bland låginkomsttagare och unga är det betydligt färre som har tillgång till bil än bland vuxna medel- och höginkomsttagare.