torsdag 3 september 2015

Förslag: Island ska inte avvisa asylsökande före beslut

Asylsökande ska inte längre automatiskt straffas om de anländer till Island utan pass eller andra id-handlingar. Rättigheter för asylsökande ska garanteras genom ökad transparens och ett särskilt mottagningscentrum. Ingen ska heller avvisas från Island innan det finns ett slutgiltigt beslut om avvisning. Det är några av huvuddragen i förslaget till ny utlänningslag.

En tvärpolitisk arbetsgrupp har under ledning av Ljus framtids Óttarr Proppé tagit fram ett förslag till ny utlänningslag. Förslaget ska presenteras i alltinget under hösten. Remisstiden går ut den 7 september.

Syftet med den nya utlänningslagen är en anpassning till internationella regler och den lagstiftning som finns i Europa i allmänhet och övriga Norden i synnerhet. Island ska därmed efterleva alla internationella förpliktelser. Ett annat syfte är att lagen ska bli tydligare och att alla beslut som rör utlänningar ska bli mer transparenta. Útlendingastofnun föreslås bli den enda myndigheten som i framtiden hanterar frågor gällande utlänningar.

Ett av skälen till översynen är att det finns ett utbrett missnöje med asylprocessen. Island har också fått internationell kritik för att asylsökande som anländer utan pass eller andra id-handlingar närmast rutinmässigt döms till 30 dagar i fängelse. Att komma till Island utan eller med falska eller stulna id-handlingar är olagligt, och inga undantag har gjorts för asylsökande.

I framtiden ska inga fängelsestraff utdömas annat än vid särskilda fall. Om den asylsökande kan ange rimliga skäl för att det inte var möjligt att skaffa pass eller andra id-handlingar ska inte saken gå till åtal. Den som söker om asyl måste dock så snart som möjligt efter ankomsten vända sig till myndigheterna.

Island ska enligt förslaget inrätta ett mottagningscentrum för asylsökande. Där ska till exempel offer för människohandel kunna få vård och stöd av läkare, psykologer och andra experter.

Barn och papperslösa är två grupper vars rättigheter särskilt ska värnas. Asylsökande barn ska få ett ombud som säkrar att dess rättigheter tillgodoses under hela processen.

Island har också fått kritik för att asylsökande inte sällan utvisas innan det finns ett slutgiltigt beslut om avvisning. Om den nya lagen blir verklighet får alla rätt att överklaga ett beslut om avvisning. Innan överklagandet har behandlats ska ingen tvingas att lämna landet.

Det ska enligt förslaget inte gå mer än sex månader från ansökan om asyl till ett slutgiltigt avgörande. En snabbare asylprocess ses som ett sätt att värna asylsökandes rättigheter.

Sedan tidigare har inrikesdepartementet påbörjat arbetet med att efter norsk förebild ta fram en lista över säkra länder. Aktuella är Albanien och Kroatien, två länder varifrån det på senare år kommit ett stort antal asylsökande. Deras chanser att få stanna på Island är dock mycket små. Tanken är att avvisningar till säkra länder ska gå betydligt snabbare än andra ansökningar eftersom situationen i dessa länder i regel inte anses ge tillräckliga skäl för asyl.

En annan förändring är att det inte längre ska talas om hæli ('asyl') och hælisleitandi ('asylsökande'). I stället ska begreppen alþjóðleg vernd ('internationellt beskydd') och umsækjandi um alþjóðlega vernd ('ansökande om internationellt skydd') användas.

Förslaget innebär dessutom förändringar när det gäller uppehållstillstånd. Bland annat ska näringslivets och universitetsvärldens behov prioriteras när det gäller vissa typer av uppehållstillstånd.

Utöver Óttarr Proppé står även Piratpartiets Birgitta Jónsdóttir, Framstegspartiets Líneik Anna Sævarsdóttir, Gröna vänsterns Svandís Svavarsdóttir, Självständighetspartiets Unnur Brá Konráðsdóttir och Socialdemokraternas Össur Skarphéðinsson bakom förslaget.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.