onsdag 2 mars 2016

Rapport: Valfångst utan negativa konsekvenser för Island

Valfångsten har hittills inte haft några negativa följder för det isländska näringslivet och exportindustrin. Inte heller politiskt har den återupptagna jakten haft några påtagliga negativa konsekvenser. Däremot har enskilda företag i vissa fall utsatts för påtryckningar från konsumenter. Det framkommer i en rapport från utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson.

I oktober förra året begärde nio alltingsledamöter från oppositionen att utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson skulle utreda valfångstens konsekvenser. Begäran kom sedan han själv sagt att jakten på val i vissa fall var ett politiskt problem. Som exempel nämnde han bland annat åtgärder från USA:s president Barack Obama.

Den internationella kritiken riktar sig framför allt mot jakten på sillval. Kritiken mot jakten på vikval är betydligt stillsammare.

Sedan valfångsten återupptogs är det enbart Hvalur hf. som bedrivit någon jakt. Marknaden för köttet är dock mycket begränsad. Nyligen meddelade bolagets vd Kristján Loftsson att det inte blir någon jakt på sillval i sommar eftersom exporten till Japan är förenad med för stora kostnader och för mycket byråkrati.

Trots Barack Obamas fördömanden har USA:s avståndstagande i praktiken inte haft några negativa konsekvenser. I rapporten framkommer att vissa av Islands ambassader emellanåt får in stora mängder protester mot valfångsten, men att den för det mesta inte orsakar några problem.

Inte heller finns det några tecken på att Island skulle lida ekonomisk skada på grund av valfångsten. Som exempel nämns i rapporten en ökad export av livsmedel till såväl USA som EU - som också motsätter sig jakten på val - och ökad turism till Island. Det går dock inte att utesluta att det finns turister som väljer bort Island som resmål just på grund av valfångsten.

Även om konsekvenserna är små tror inte Gunnar Bragi Sveinsson på någon förändring av debatten. Regeringens åsikt är att de fångstkvoter som utfärdas för varje år inte på något sätt hotar bestånden av vikval eller sillval. Jakten bedrivs enligt regeringen efter samma hållbarhetsprincip som fisket. Det är dock en ståndpunkt som har haft begränsat genomslag internationellt.

På samma sätt håller regeringen fast vid att jakten sker helt enligt internationell rätt. Island bryter inte mot några internationella förpliktelser genom att jaga val.

Internationellt är motståndet mot valfångst kompakt. Där räknar inte heller Gunnar Bragi Sveinsson med större förståelse för den isländska hållningen. Föreställningen om i synnerhet sillvalen som hotad är så djupt rotad att regeringen inte kan vända den enligt Island felaktiga bilden.

För enskilda företag kan jakten då och då vara ett problem. Ett sådant exempel är fiskejätten HB Grandi, där just Kristján Loftsson och Hvalur hf. är storägare. Så sent som 2014 gjorde Hvalur en vinst på omkring 3 miljarder isländska kronor tack vare aktierna i vinstmaskinen HB Grandi. Själva valfångsten var däremot en förlustaffär på ungefär 1 miljard.

Kristján Loftsson anklagas inte sällan för att ägna sig åt en både dyr och blodig hobby. Om beslutet att upphöra med jakten blir slutet på en era återstår att se. Klart är dock att HB Grandi är ett företag som då och då hotas med bojkotter på grund av kopplingarna till Hvalur hf. Ledningen för HB Grandi anser dock att bolagen inte har något med varandra att göra och att ingen kan hindra Kristján Loftsson från att äga aktier i företaget.

Gunnar Bragi Sveinsson tror inte att valfångsten i framtiden kommer att leda till fler diplomatiska dispyter. Miljö- och naturorganisationer lägger i dag mindre vikt vid valfångst än vad som gjordes på till exempel 1990-talet. Negativa invändningar mot jakten på politisk nivå blir enligt utrikesministern inte mer än så.

En ny typ av aktivism som tas upp i rapporten är angrepp från Anonymous. Ett sådant skedde i januari i år i protest just mot valfångsten. Vid en överbelastningsattack blev det för en kortare tid omöjligt att surfa in på hemsidorna tillhörande bland annat flera isländska departement.

Här kan du läsa mer om valfångsten.