måndag 27 mars 2017

Rekordfå knubbsälar längs den isländska kusten

Knubbsälen blir allt mer sällsynt längs den isländska kusten. Beståndet har nu minskat till 7 652 djur - det lägsta antalet sedan den första räkningen genomfördes 1980. Knubbsälarna är nu så få att beståndet är hotat. Exakt vad som ligger bakom minskningen är oklart. Det visar en rapport från Hafrannsóknastofnun.

Knubbsäl är den vanligaste sälarten på Island. Den finns längs hela kusten, men syns mer sällan på nordöstra och östra Island. Även gråsäl finns längs kusten. Den är dock inte lika vanlig.

Det var 1980 som den första uppskattningen gjordes av antalet knubbsälar på Island. Då beräknades beståndet uppgå till 33 000 djur. Antalet knubbsälar räknades under en överflygning av hela den isländska kusten.

Sedan dess har ytterligare tio räkningar genomförts. Varje gång har antalet knubbsälar minskat. Under den senaste räkningen sågs 3 383 djur. Det totala beståndet beräknas uppgå till 7 652 djur.

Sedan 1980 har alltså tre av fyra knubbsälar försvunnit. Och sedan 2011 - då den förra mätningen gjordes - har var tredje knubbsäl försvunnit.

Beståndet är enligt rapporten nu så litet att det kan betraktas som hotat. Det politiska målet är att det ska finnas 12 000 knubbsälar längs de isländska stränderna. Den nivån blir allt mer avlägsen.

Exakt vad som orsakar minskningen är oklart. I rapporten framförs flera teorier om saker som kan påverka beståndet negativt. En är jakten på knubbsäl. Även om den inte är storskalig kan den ha betydelse. Vidare är det känt att sälar fastnar i fiskenät - där nät för stenbit och torsk är vanligast.

Även klimatförändringar tros kunna spela in. Atlanten runt Island blir allt varmare. Det påverkar den miljö som knubbsälen lever i. Det är exempelvis tänkbart att tillgången till föda försämrats. Också turismen kan vara en negativ faktor.

Det är heller inte känt i vilken takt knubbsälen runt Island förökar sig. I Norge har en studie visat att beståndet växer med som mest 8 procent om året. På Island tros jakt och bifångster minska beståndet med 5 till 17,5 procent om året. Detta skulle alltså kunna vara en förklaring till knubbsälens tillbakagång.

För att bättre kunna följa utvecklingen efterlyser rapportförfattarna större resurser. Målet är att kunna genomföra uppskattningar av beståndet vartannat år i stället för vart femte år.

Knubbsälens situation kommer att tas upp även i alltinget. I en interpellation vänder sig Svandís Svavarsdóttir, alltingsledamot för Gröna vänstern, till fiske- och jordbruksminister Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hon undrar bland annat om regeringen kommer att undersöka varför beståndet av knubbsäl minskar och vilka åtgärder som den eventuellt tänker vidta.