söndag 23 april 2017

Rekordmycket torsk i havet runt Island

Torsken i havet runt Island fortsätter att växa i både storlek och antal. Aldrig tidigare har beståndet varit så stort som i dag sedan mätningarna påbörjades 1985. Även arter som kolja och sej ökar. Däremot är bestånden av fläckig havskatt, lerskädda och klorocka historiskt låga. Det framkommer i en rapport från Hafrannsóknastofnun.

Vattentemperaturen i Atlanten runt Island är alltjämt hög. Men de flesta fiskarterna verkar ha god tillgång till föda. Nya arter - som i synnerhet påträffas i söder - är blåkäft och lubb. Bägge har stegvis rört sig norrut i takt med uppvärmningen av Atlanten.

En art som fortsätter att ha god tillgång till föda är torsken. Den äter i första hand lodda. Återväxten under 2016 ser vid denna första bedömning ut att ha varit låg. Men torskbeståndet i isländska vatten fortsätter att växa.

Beståndet är nu det starkaste sedan mätningarna påbörjades 1985. Framför allt finns det gott om äldre och större torsk. Det handlar inte bara om ett ökande antal. Dessutom väger den genomsnittliga torsken mer.

Torskbeståndet har ökat från år till år ända sedan 2007. Trots förmodat svag återväxt förra året ser framtiden ganska ljus ut. Även 2013 var ett år med något sämre återväxt, men 2014 och 2015 var normala år.

Även koljan har vuxit sig starkare. Det kommer efter många år med låg återväxt och - som följd - minskade kvoter. Andra arter som växer i antal och storlek är sej, rödspätta, bergtunga, rödtunga och stenbit.

Däremot är bestånden av klorocka, lerskädda och fläckig havskatt historiskt låga. Också marulk fortsätter att minska.

Hafrannsóknastofnuns uppskattningar av fiskebeståndens storlek utgör grunden för de rekommenderade fiskekvoter som presenteras i juni. Beslutet om kvoternas storlek tas av fiskeministern. Det är dock sällan som ministern utfärdar några kvoter som avviker mycket från myndighetens bedömning.

Mätningarna, som genomförs årligen, utfördes med hjälp av två forskningsfartyg och två trålare. Totalt provfiskades närmare 600 platser runt hela Island.