torsdag 29 juni 2017

Invånare i glesbygd kan få bättre ekonomiska villkor

Avskrivna studielån, högre barnbidrag, subventionerade reskostnader och försäkringar som blir billigare i takt med att avståndet från Reykjavík ökar. Det är några av de åtgärder som kommunminister Jón Gunnarsson utreder för att stödja glesbygden. Förslagen nämns i ett interpellationssvar till Framstegspartiets Þórunn Egilsdóttir.

Trots att Island växer är det allt färre som bor i glesbygd. Urbaniseringen - som innebär att landsbygdsbefolkning flyttar till Reykjavíkområdet med omnejd - har pågått länge. På senare år har den påskyndats av fiskekvoter som sålts från mindre orter till större städer och av ett minskande antal bönder.

Förra året tog dåvarande fiske- och jordbruksministern Gunnar Bragi Sveinsson initiativ till ett arbete som ska utmynna i en ny plan för glesbygden från 2018 till 2024. Ansvaret har nu flyttats till kommunminister Jón Gunnarsson.

I ett interpellationssvar till Þórunn Egilsdóttir, alltingsledamot för Framstegspartiet, skriver Jón Gunnarsson att en rad olika idéer diskuteras. Syftet är att underlätta livet i glesbygden. Det handlar bland annat om ekonomiska lättnader som ska gynna personer som är bosatta i glesbefolkade delar av landet.

Bland de möjligheter som undersöks är avskrivningar av studielån, högre barnbidrag, subventionerade reskostnader och lägre försäkringspremier. Tanken är att försäkringar ska bli billigare i takt med att avståndet från Reykjavík växer.

Ett annat alternativ är enligt Jón Gunnarsson att inrätta en särskild glesbygdskarta. I dessa områden ska det bli tillåtet att ge stöd till olika projekt som gynnar regionen. Områden som kan bli aktuella ska inte vara glesbefolkade. De ska också vara geografiskt isolerade och ha svårt att skapa nya arbetstillfällen.

Glesbygdsstödet ska kunna bli högre än motsvarande stöd i Reykjavík med omnejd. Behovet är enligt ministern helt enkelt större i glesbefolkade områden. I huvudstadsregionen anses det inte vara nödvändigt att ge samma stöd till åtgärder som gynnar arbetsmarknaden.

Byggðastofnun - som är den isländska glesbygdsmyndigheten - kan komma att få möjlighet till särskild utlåning till utsatta områden. Lån ska ges till innovationer som skapar jobb.

Vidare talar Jón Gunnarsson om behovet av snabbt bredband även i glesbygd.