torsdag 30 november 2017

Arbetslösheten på Island ökar - och väntas fortsätta stiga

För sjätte månaden i följd låg arbetslösheten på Island i oktober under 2 procent. Men den ökade något jämfört med september. Det var i synnerhet på landsbygden som fler blev utan jobb i oktober. Den största ökningen skedde på Suðurnes och i Norðurland vestra. Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten fortsätter att stiga i november.

En sjömansstrejk fick arbetslösheten på Island att stiga i januari och februari - men sedan dess har den varit klart lägre än under 2016. Och det betyder i sin tur att 2017 är året med den lägsta arbetslösheten sedan finanskraschen drabbade landet för nio år sedan.

Nu har i sex månader i följd färre än 2 procent av islänningarna varit utan jobb. I oktober var arbetslösheten 1,9 procent, en uppgång med 0,1 procentenheter jämfört med september. Siffran är dock den näst lägsta sedan kraschen.

Vinnumálastofnun räknar med en fortsatt ökning under november. Anledningen till att fler blir arbetslösa är att säsongsjobb inom främst byggsektorn och turistnäringen försvinner.

Den största ökningen skedde i Norðurland vestra och på Suðurnes - och det är också på Suðurnes som den största andelen arbetslösa finns. I oktober var 2,4 procent arbetslösa i regionen, en ökning med 0,3 procentenheter. I Reykjavíkområdet var arbetslösheten oförändrad på 2 procent. Lika hög var den i Norðurland eystra där den steg med 0,1 procentenheter.

I en enda region - Vesturland - sjönk arbetslösheten under oktober. Den minskade med 0,1 procentenheter till 1,4 procent. I Västfjordarna låg den still på 1,6 procent, I Suðurland ökade den med 0,1 procentenheter till 1,4 procent, i Austurland var den oförändrad med 1,2 procent och i Norðurland vestra steg den med 0,3 procentenheter till 0,9 procent.

Arbetslösheten fortsätter att vara högre bland utländska medborgare. Där var det 4 procent som stod utanför arbetsmarknaden - alltså en dubbelt så hög andel som bland islänningar. En majoritet av de arbetslösa utlänningarna är polska medborgare.

Gapet mellan isländska och utländska medborgare ökar eftersom islänningar får jobb i större utsträckning. Sjunker gör däremot gapet mellan män och kvinnor. Fortfarande är det vanligare att kvinnor står utan jobb - 2,2 procent mot 1,7 procent för männen - men under oktober ökade arbetslösheten bland män samtidigt som den minskade bland kvinnor.

För ett år sedan klassades 25 procent som långtidsarbetslösa - något som de betyder att de inte haft något jobb på minst ett halvår. Den andelen har nu krympt till 22 procent.

Ungdomsarbetslösheten är alltjämt lägre än bland islänningar i allmänhet. I oktober var det bara 1,5 procent av personer i åldern 18 till 24 år som inte hade något jobb.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.