tisdag 14 november 2017

Föräldrar förlorar i domstol - får inte namnge dotter Zoe

Föräldrarna som vill ge sin dotter förnamnet Zoe får tänka om. Héraðsdómur Reykjavíkur anser inte att beslutet att säga nej till namnet står i strid med grundlagen eller mänskliga rättigheter. Det finns på Island ingen hävd för namnet Zoe. Dessutom används bokstaven z bara i undantagsfall i modern isländska. Genitivformen Zoear anses inte heller vara acceptabel.

Det var 2013 som Héraðsdómur Reykjavíkur för första gången behandlade ett beslut om förnamn. En förälder hade då vänt sig till domstolen efter att ha fått nej till att ge sin dotter namnet Blær. Domstolen gav henne rätt.

Alla godkända förnamn listas i förteckningen mannanafnaskrá. Den som vill ha ett namn som inte med i förteckningen måste vända sig till mannanafnanefnd. Nämnden avgör om namnet ska godkännas eller inte. Den som är missnöjd med ett avslag kan överklaga beslutet till domstol.

Efter domen om Blær har fler föräldrar valt att överklaga nämndens avslag. Hittills har de fått rätt vid samtliga tillfällen. Domstolen har ofta hänvisat till att det är en mänsklig rättighet att få välja sitt namn.

Men det innebär inte att det är fritt fram för vilka namn som helst. Det står klart sedan Héraðsdómur Reykjavíkur sagt nej till förnamnet Zoe. Domstolen gör samma tolkning som mannanafnanefnd - det saknas hävd för namnet och det står i strid med grundläggande språkregler. Inte heller har föräldrarna kunnat ange några särskilda skäl för att namnet ska tillåtas.

Föräldrarna vände sig i december 2015 till mannanafnanefnd. Tre veckor senare kom nämndens avslag. Nämnden angav flera skäl till beslutet.

Den första anledningen var stavningen. Bokstaven z används inte i modern isländska. Visserligen förekommer bokstaven i enstaka namn, men för att z ska få nyttjas behövs det finnas en tradition för namnet.

Någon sådan tradition finns inte för namnet Zoe. Sju isländska kvinnor bär i dag namnet Zoe. De är dock inflyttade och har därför tagit med sig namnet från andra länder. Det rör sig alltså inte om personer som är isländska medborgare sedan födseln. Nämnden anser därför att det inte finns någon hävd för förnamnet Zoe.

Zoe är heller inte förenligt med isländskans böjningssystem och uttal. Den föreslagna genitivformen för Zoe är Zoear. Att tre vokaler står i följd och att vokalljuden uttalas var för sig förekommer inte i isländska. Detta är enligt mannanafnanefnd det tredje skälet till att förnamnet Zoe inte kan godkännas.

Héraðsdómur Reykjavíkur gör alltså samma tolkning som nämnden. Föräldrarna har inte kunnat visa att avslaget står i strid med isländsk grundlag eller mänskliga rättigheter. Att det redan finns isländska kvinnor som bär förnamnet Zoe är enligt rätten inget avsteg från likställighetsprincipen. Skälet är just att de fått namnet innan de kommit till Island.

Domen innebär att Zoe i folkbokföringen alltjämt kallas Stúlka ('flicka'). Detta namn ges till alla flickor som inte har fått något godkänt namn. Isländska föräldrar är skyldiga att ge sina barn ett namn inom ett halvår från födseln. Annars väntar dagsböter på 2 500 isländska kronor om dagen.

Här kan du läsa mer om förnamnsbeslut som prövats i domstol och här kan du läsa domen i sin helhet.