tisdag 10 april 2018

Centerpartiet vill säga upp jordbruksavtal med EU

Riv upp Islands tullavtal om jordbruksprodukter med EU. Det förslaget kommer från Centerpartiets ledamöter i alltinget. De hävdar att förutsättningarna för avtalet inte längre är relevanta eftersom Storbritannien är på väg ur unionen. Dessutom anser de att avtalet skadar isländska bönder då de inte kan konkurrera med utländska produkter.

Storbritanniens utträde ur EU har det senaste året dominerat isländsk utrikespolitik. Att få till stånd ett avtal som tryggar fortsatt fri rörlighet mellan länderna är den viktigaste frågan för regeringen. Det är en kursändring som får näring av att de tre regeringspartierna samtidigt motsätter sig EU-medlemskap.

Men det är inte bara regeringen som lägger minskad vikt vid EU. I senaste valet var liberalismen och internationalismen de stora förlorarna. Protektionism och nationalism fick däremot fler förespråkare i alltinget.

Centerpartiet och Folkets parti är de främsta företrädarna för denna ideologiska omsvängning. Tidigare har de tillsammans med två ledamöter från Självständighetspartiet lagt ett förslag om en utvärdering av EES-avtalet. Det har nu gått 24 år sedan Island anslöt sig till avtalet.

I förslaget skriver de tretton alltingspolitikerna - utöver samtliga ledamöter från Centerpartiet och Folkets parti har också två ledamöter från Självständighetspartiet undertecknat det - att det finns starka skäl till en översyn av avtalets konsekvenser. Storbritanniens utträde ur EU anges som en anledning. En annan är att det i år är ett århundrade sedan Island fick suveränitet från Danmark.

Utgångspunkten för förslaget är en EU-kritisk hållning. En majoritet av politikerna är övertygade om att EES-samarbetet är positivt för Islands ekonomi. De tretton som står bakom förslaget vill även utvärdera juridiska och samhälleliga effekter av avtalet.

Centerpartiet vill dessutom skrota det tullavtal om jordbruksprodukter mellan Island och EU som träder i kraft den 1 maj i år. Avtalet undertecknades hösten 2015. Sedan dess anser Centerpartiet att förutsättningarna har förändrats avsevärt.

Tullavtalet var enligt Centerpartiet skräddarsytt för den viktiga brittiska marknaden. Det öppnade bland annat dörrarna för stor export av skyr.

Det brittiska utträdet ur EU gör att Islands viktigaste marknad för jordbruksprodukter försvinner. Det rör sig om en så stor förändring att det anses vara nödvändigt att omförhandla avtalet.

Vidare skriver centerpartisterna att det befintliga avtalet inte alls är förmånligt för Island. De hävdar att det inte tas hänsyn till att det bor 500 miljoner människor i Europa men bara 340 000 på Island. Problemet är inte bara skillnaderna i storlek mellan marknaderna. Andra knäckfrågor är förändrade valutakurser och Islands brist på konkurrenskraft.

Ett syfte med avtalet var att isländska bönder skulle få samma möjligheter som andra att exportera sina produkter. Men reglerna gör enligt Centerpartiet att det i stället handlar om ojämlika villkor. Under 2018 får EU exportera 610 ton ost till Island utan att betala tull. Men Island får tullfritt bara exportera 50 ton ost till EU- och EES-länder.

Enligt förslaget ska tullavtalet sägas upp till den 1 maj - samma dag som det skulle ha börjat gälla.