tisdag 5 mars 2019

Nämnd kovänder - förnamnet Zoe tillåts på Island

Zoe tillåts som flicknamn på Island. Efter att namnfrågan prövats i Hæstiréttur Íslands väljer nu Mannanafnanefnd att göra en kovändning. Trots att Zoe står i strid med isländska regler för stavning och böjning ger nämnden klartecken till namnet. Skälet är att nämnden i en ny bedömning anser att det finns hävd för förnamnet Zoe.

I december 2015 vänder sig ett isländskt föräldrapar till Mannanafnanefnd, den nämnd som beslutar om för- och mellannamn ska godkännas. Redan tillåtna namn finns i förteckningen mannanafnaskrá. Den som vill ta ett namn som inte finns på listan behöver nämndens godkännande.

Föräldraparet ville döpa sin nyfödda dotter till Zoe. Svaret från Mannanafnanefnd blev nej. Föräldrarnas begäran nobbades av flera skäl. Förnamnet Zoe varken stavades eller böjdes enligt isländska regler. För att nämnden ändå ska kunna säga ja till ett namn krävs att det finns hävd för namnet. Så var inte fallet.

Men föräldrarna gav inte upp. De stämde staten och vände sig först till Héraðsdómur Reykjavíkur. Där förlorade föräldraparet. Domstolen höll inte med om att nämndens beslut stred mot grundlagen eller mot mänskliga rättigheter.

Föräldrarna överklagade beslutet till Hæstiréttur Íslands. Domstolen gjorde en annan tolkning av lagen - men gav inte klartecken till Zoe. I praktiken underkände dock domstolen den argumentation som Mannanafnanefnd använt sig av.

I rätten påpekades från statens sida att z fasades ut ur det isländska alfabetet 1974. Det innebar i sig att namnet Zoe stred mot isländska stavningsregler. Den föreslagna genitivformen Zoear dömdes också ut eftersom inga isländska ord innehåller tre vokaler i följd som uttalas som tre separata språkljud.

Hæstiréttur Íslands höll inte med om nämndens tolkning av lagen. Domstolen ansåg att 1974 års beslut inte utgjorde något förbud mot personnamn innehållande bokstaven z. Beslutet att stryka bokstaven z ur alfabetet påverkade inte personnamn som det redan fanns hävd för. Och inför prövningen i Hæstiréttur Íslands hade staten inte sagt något om hävden för Zoe.

Domstolens beslut öppnade för en ny prövning i domstol. Men det står nu klart att föräldraparet inte behöver fortsätta den juridiska processen. Mannanafnanefnd gör en kovändning och godkänner Zoe som flicknamn.

Nämnden gör en ny bedömning av hävden för Zoe. Det finns sju nu levande kvinnor som bär namnet Zoe. Dessutom döptes en kvinna - som inte längre är i livet - till Zoe redan 1929. Det är enligt Mannanafnanefnd tillräckligt för att namnet ska anses ha vunnit hävd i isländskan.

Synen på z är avgörande för omvärderingen. Nämnden hade tidigare tolkat reglerna kring z i personnamn som att undantag enbart var möjliga när det gällde namn som redan var etablerade. Det rörde sig alltså om en bestämmelse som syftade till att personer som bar namn som till exempel Zóphanías och Zakarías inte skulle behöva byta namn.

Hæstiréttur Íslands tolkning - som medför att z inte är bannlyst när det gäller personnamn - gör att frågan om hävd ställs på sin spets. Och här anser alltså Mannanafnanefnd att hävden för Zoe är tillräckligt stark för att godkänna namnet. Nämndens bedömning är dock alltjämt att Zoe står i strid med flera andra regler - som stavning och böjning.

Nämndens kovändning gör alltså att föräldraparet får rätt att namnge dottern Zoe drygt tre år efter att hon föddes. Hittills har hon kallats Stúlka, 'flicka', i folkbokföringen. Det "namnet" får alla flickor som inte bär något godkänt förnamn.

Här kan du läsa mer om turerna kring Zoe och här kan du läsa Mannanafnanefnds beslut i sin helhet.