måndag 6 maj 2019

Korruption är islänningarnas främsta källa till oro

Korruption inom finanssektorn och politiken är det som främst oroar islänningarna. Inflation, fattigdom och klimatet bekymrar också allt fler. Däremot är det färre som anser att utbildning, sjukvård och bostadsfrågor är skäl till oro. Läget på bostadsmarknaden oroar främst unga - medan det främst är äldre som fruktar korruption. Det visar en undersökning utförd av MMR.

När MMR för ett år sedan frågade islänningar vilka tre saker som oroade dem mest i samhället var det flest som nämnde situationen inom sjukvården. Därefter följde korruption, bostadsmarknaden, fattigdom och utbildning.

Inom många viktiga samhällsområden - som sjukvård och utbildning - har tillförsikten ökat avsevärt. Men det finns på många håll också en utbredd misstro gentemot vissa institutioner. Det visar sig inte minst genom det ökande antalet islänningar som betraktar korruption som ett bekymmer.

Hela 44 procent svarar att korruption inom finanssektorn och politikern är en av de tre frågor som oroar dem mest. Jämfört med förra året har andelen som betraktar korruption som ett samhällsproblem ökat med 2 procentenheter. Ännu fler var det dock som nämnde korruption 2017 när MMR ställde samma fråga. Då rankade 49 procent korruption som en oroskälla.

Fattigdom är också ett växande bekymmer. Det är nu 35 procent - en ökning med 4 procentenheter - som anger att fattigdom och social ojämlikhet är ett skäl till oro.

Lika många, alltså 35 procent, svarar att sjukvården är ett orosmoment. Här har dock förtroendet ökat under det senaste året. När samma fråga ställdes 2018 valde 44 procent sjukvården som ett problemområde.

Däremot är klimatförändringarna något som bekymrar allt fler. För ett år sedan hamnade frågan på trettonde plats - men nu är det alltså den femte vanligaste oroskällan bland islänningarna. Inom loppet av ett år har ämnets tyngd fördubblats. Det är nu 20 procent som nämner klimatförändringar, en ökning med 11 procentenheter.

Därefter följer inflation med 16 procent (+6), upprätthållandet av välfärdssystemet 15 procent (-1), skatter 14 procent (+6), växande extremism 13 procent (+1), ekonomisk kris eller nedgång 13 procent (+4), moraliskt förfall 12 procent (-2), invandringsfrågor 10 procent (-3), miljöhot 10 procent (+2), brott och våld 9 procent (-6), överviktiga barn 6 procent (-3), utbildning 5 procent (-12), arbetslöshet 4 procent (+2), tillgång till lånekapital 1 procent (-1) och terrorism 1 procent (-1).

Olika samhällsgrupper oroar sig ofta för olika saker. Korruption är något som i stor utsträckning bekymrar pensionärer, boende på landsbygden och kvinnor. Oron för situationen inom vården är nästan dubbelt så stor bland kvinnor som bland män. Bostäder är en fråga som främst får många unga bosatta i huvudstadsregionen att känna oro. Klimatförändringar är en annan fråga som oftare nämns av unga boende i Reykjavík med omnejd.

Piratpartiet har profilerat sig som en kraft mot korruption och för transparens. Bland väljarna är det hela 71 procent som uppger att korruption inom samhället är ett orosmoment. Bland politiska motståndare pekas ofta Självständighetspartiet ut som ett parti som gynnar närstående - och där är det bara 26 procent som säger att korruption är ett problem.

Folkets parti är det parti som oftast talar om fattigdom. Det är också tydligt att det är en prioriterad fråga hos många av väljarna. Hela 57 procent av Folkets partis sympatisörer svarar att fattigdom och social orättvisa är ett samhällsproblem. Samma uppfattning har bara 19 procent av Självständighetspartiets anhängare.

Oron när det gäller sjukvården är mer jämnt fördelad mellan de olika partierna. Mest utbredd är oron bland Renässans väljare där 42 procent nämner vården som en av de tre viktigaste frågorna. Färst - 26 procent - oroar sig bland Framstegspartiets sympatisörer.

Även bostadsfrågor är ett område som engagerar Folkets partis väljare. I partiets retorik är det också en fråga som ofta kopplas till fattigdom. Bland Folkets partis anhängare rankar 47 procent situationen på bostadsmarknaden som en nyckelfråga - medan bara 9 procent av Centerpartiets sympatisörer rankar frågan lika högt.

Gröna vänstern är Islands mest profilerade miljöparti. Här finns också den mest utbredda oron för klimatförändringarna. Här svarar 33 procent att de är en anledning till oro. Samma analys gör bara 2 procent av Centerpartiets väljare.

Här kan du läsa mer om förra årets undersökning.