torsdag 28 november 2019

Andrés Ingi Jónsson lämnar Gröna vänstern i alltinget

Kompromisserna i koalitionen med Självständighetspartiet och Framstegspartiet är för många. Och det egna partiet tvingas till för många avsteg från den egna politiken. Det är skälet till att Andrés Ingi Jónsson lämnar Gröna vänsterns alltingsgrupp. Men han lämnar inte sin plats i alltinget. Han har heller inte begärt utträde ur partiet.

Beslutet att bilda koalition med Självständighetspartiet och Framstegspartiet var kontroversiellt inom Gröna vänstern. Många medlemmar hade betraktat Självständighetspartiet som huvudmotståndare ända sedan Gröna vänstern bildades. I synnerhet bland partiets liberala storstadsväljare var steget långt ifrån enkelt.

Men i andra kretsar var samarbetet ganska naturligt. På landsbygden är det många som anser att avstånden mellan partierna är mindre. Där väger samsynen i jordbruks- och fiskefrågor tungt. I storstäderna är det fler som lägger vikt vid miljö och jämställdhet - områden där Självständighetspartiet traditionellt betraktas som svaga.

Andrés Ingi Jónsson var tillsammans med Rósa Björk Brynjólfsdóttir de alltingsledamöter som röstade nej till koalitionen. De ställde sig inte heller bakom den gemensamma regeringsförklaringen.

Nu bryter Andrés Ingi Jónsson med Gröna vänstern i alltinget. Beskedet kom i samband med att gårdagens session inleddes. Han ingår alltså inte längre i partiets alltingsgrupp.

Men han sitter kvar i alltinget som politisk vilde. Han har heller inte lämnat partiet. Beslutet är en markering mot regeringssamarbetet. Andrés Ingi Jónsson står alltjämt bakom den politik som Gröna vänstern förespråkar i partiprogrammet.

Andrés Ingi Jónsson skriver på Facebook att han två år efter beslutet att bilda koalition har fått allt svårare att ställa sig bakom regeringens politik. Alla har gjort sitt bästa för att få samarbetet att fungera. Men för honom har kompromisserna blivit för många. Andrés Ingi Jónsson anser också att Gröna vänstern har tvingats överge för många viktiga värderingar:
"Under denna tid har det samlats exempel som jag anser säger det som jag befarade från början: att Gröna vänstern skulle få allt svårare att bjuda samarbetspartierna motstånd och regeringssamarbetet flyttades allt längre från det som partiet borde stå för. Visserligen har vi nått framgångar men ofta har kompromisserna hamnat långt ifrån våra ideal, som det visade sig i propositionen om utlänningar förra våren. Brådskande åtgärder för att motverka katastrofal uppvärmning har inte gått så långt som jag anser är nödvändigt och självklart i en regering under en grön rörelses ledning. De två senaste åren har jag upplevt att samarbetet har förhindrat mig från att arbeta med full kraft för de ideal som jag valdes för. Nu har det gått så långt att jag anser att alla möjligheter är uttömda för att jag under rådande omständigheter skulle kunna utföra arbetet i tinget enligt mitt samvete och övertygelse."
Utöver utlännings-, miljö- och klimatfrågor inverkade även skandalen kring Samherjis fiske i Namibia på Andrés Ingi Jónssons beslut. Han säger till Vísir att Självständighetspartiets agerande i samband med att uppgifterna om penningtvätt och mutor blev kända påminde honom om partiets rötter och band till fiskeindustrin.

Kommentarerna på Facebook är så gott som uteslutande positiva. En av dem som ger Andrés Ingi Jónsson sitt stöd är Sóley Tómasdóttir. Hon representerade länge Gröna vänstern i kommunfullmäktige i Reykjavík. Hon var en av dem som hade svårt att svälja regeringssamarbetet. Hon skriver på Facebook att utvecklingen i partiet är sorglig - men att hon välkomnar hans beslut.

Katrín Jakobsdóttir, statsminister och ledare för Gröna vänstern, säger i Fréttablaðið att avhoppet var oväntat. Hon anser att stämningen i regeringssamarbetet är god och att partiet i stor utsträckning får igenom sin politik:
"Det är naturligtvis tråkigt när vägar skiljs åt inom politiken. Jag har dock upplevt det tidigare och jag respekterar naturligtvis det här beslutet men det är sannerligen tråkigt när vägar skiljs åt."
Andrés Ingi Jónsson ställde sig inte heller bakom regeringens budget för 2020. Propositionen klubbades i går med 31 röster. Sju ledamöter röstade nej medan nitton avstod från att rösta. Andrés Ingi Jónsson var en av dem som lade ned sin röst.

Om han får sällskap av Rósa Björk Brynjólfsdóttir är oklart. Hon är just nu ledig från alltinget. Andrés Ingi Jónsson säger till Vísir att han informerade henne om sitt beslut innan det blev offentligt. Han kommer inte att ansluta sig till något annat parti i alltinget.

Avhoppet innebär att koalitionens majoritet i alltinget krymper. De tre regeringspartierna har nu 34 mandat i alltinget mot 29 för oppositionen. Om även Rósa Björk Brynjólfsdóttir skulle bryta med Gröna vänstern minskar den till 33 mandat mot 30.

Ytterligare ett avhopp skulle alltså betyda att den nedre gränsen på 32 mandat för minsta möjliga majoritet skulle närma sig. I praktiken har dock Andrés Ingi Jónssons beslut liten inverkan på styrkeförhållandena. Oppositionen är så splittrad att det - om regeringen skulle förlora majoriteten - är svårt att se några frågor där de skulle kunna gå ihop för att fälla regeringen.

Avhoppet kommer att medföra att han mister uppdrag i nämnder. Det brukar för politiska vildar innebära att de får svårare att utöva inflytande eftersom det är i nämnderna som förslagen bereds inför debatt och beslut i alltinget.