onsdag 25 mars 2020

Regeringen vill kunna flytta statsanställda till civilförsvaret

Alla offentligt anställda ska kunna kommenderas till nya arbetsuppgifter inom civilförsvaret. Och beslutet om att kalla in personer från andra yrken ska tas av polisen - och det behöver inte godkännas av regeringen eller alltinget. Det är huvuddragen i ett förslag från justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir i kampen mot coronavirusets utbredning.

Regeringen vill nu ta ytterligare ett steg i bekämpningen av coronaviruset covid-19. Bakom förslaget står justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Om det får majoritet i alltinget innebär det avgörande förändringar i lagen om civilförsvaret.

Förslaget gäller samtliga offentligt anställda - inom stat, kommuner, regioner och myndigheter - och medför att de får en särskild medborgerlig skyldighet. I en situation där stor fara råder kan de flyttas till nya arbetsuppgifter utan att tillfrågas och utan att ha rätt att neka.

Bakgrunden till förslaget är enligt Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir att det kan uppstå en krissituation som kräver att befintlig personal koncentrerar sig på vissa arbetsuppgifter som inte kan överlåtas på andra. Vid sådana prioriteringar kan det uppstå en personalbrist. Här ska alltså andra offentligt anställda kunna tvångskommenderas för att ta över dessa uppgifter.

Makten att ta sådana beslut ligger hos polismästaren i respektive region. Den som får en sådan kommendering får inte lämna uppdraget eller regionen utan godkännande från polismästaren. Omfördelningar av resurser mellan regioner ska beslutas av rikspolischefen.

Förslaget gäller alla offentligt anställda mellan 18 och 65 år. Vid en tvångskommendering får alla behålla ordinarie lön. De kan däremot flyttas mellan olika arbetsuppgifter utan rätt att se över exempelvis kollektivavtal eller anställningsavtal.

I förslaget skriver Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir att det behövs en lag som säger att personal måste kunna användas på det mest effektiva sättet vid en nödsituation. Det kan till exempel betyda att experter kan få städa, sanera eller arbeta med att ta emot kunder om det finns sådana behov. Det kan också innefatta hjälp vid bränder, sjuktransporter och räddningsinsatser.

Den som bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse i upp till tre år.