onsdag 23 september 2020

Jättekoalition ska vända coronakrisen i Akureyri

Alla fem partier i kommunfullmäktige går ihop. Under de 20 månader som återstår till nästa val ska de styra kommunen gemensamt. Målet är att vända den ekonomiska utvecklingen. Bara under första halvåret var underskottet 1,3 miljarder isländska kronor. Målet är att ekonomin ska vara i balans inom fem år.

Efter kommunalvalet våren 2018 bildade Kommunlistan, Socialdemokraterna och Framstegspartiet majoritet i Akureyri. Tillsammans hade de tre partierna sex av elva mandat i fullmäktige. Koalitionen gjorde att Självständighetspartiet, Centerpartiet och Gröna vänstern tvingades i opposition.

När mandatperioden har nått drygt halvvägs har läget i kommunen försämrats avsevärt. Politiskt har den första halvan varit ganska friktionsfri. Men det senaste halvåret har ekonomin blivit allt mer bekymmersam.

Akureyri tillhör inte de kommuner som har drabbats allra hårdast av coronakrisen. Ändå har den haft stora inverkningar på ekonomin. Turismen är en betydande näring i kommunen. Den har i princip utraderats. Effekterna märks bland annat inom handel, restaurang och nöjen.

Den stigande arbetslösheten innebär en avsevärd minskning av kommunens skatteintäkter. Kommunen får också lägre intäkter från bland annat uthyrning av lokaler och inträden.

Under första halvåret i år hade kommunen ett underskott på 1,3 miljarder isländska kronor. Den ekonomiska osäkerheten gör att är osäkert hur stort minusresultatet blir för hela året. Men det råder ingen tvekan om att Akureyri kommer att fortsätta förlora pengar.

För att hantera krisen väljer nu samtliga sex partier i fullmäktige att gå ihop. Den tidigare koalitionen är historia. De tidigare oppositionspartierna får nu olika ordförandeposter i kommunala nämnder och bolag.

De sex samarbetspartierna skriver i ett pressmeddelande att det finns en grundläggande respekt och samsyn mellan partierna. Det är oundvikligt att låna pengar för att skapa förutsättningar för att ta sig ut ur krisen. Sådana beslut kommer att påverka kommunen under lång tid framöver. Den allians som nu bildats skapar förutsättningar för en snabbare återhämtning.

Partierna är överens om att investera - men också om att rationalisera. Inom fem år ska kommunens ekonomi vara i balans.

Samtliga ledamöter i fullmäktige har undertecknat ett dokument med en vision som sträcker sig fem år framåt. Akureyri ska vara en konkurrenskraftig kommun med tillgång till bra bostäder och lokaler, kännetecknas av goda utbildningsmöjligheter och fokusera på att värna röstsvaga grupper samt barns och ungdomars intressen.

I praktiken lovar samarbetspartierna bland annat ett nytt kommunalt bussnät, införandet av parkeringsavgifter i centrala Akureyri, försäljning av lokaler, minskade kostnader för snöröjning, översyn av lönerna för kommunala toppchefer och folkvalda samt tillgänglighet till attraktiva tomter för den som vill bygga nytt.