torsdag 14 oktober 2021

Sex av tio islänningar har förtroende för valresultatet

Sex av tio islänningar har stort förtroende för resultatet i alltingsvalet. Men en av fyra har lågt förtroende för resultatet. Skepsisen är enligt en mätning utförd av Maskína mest utbredd bland sympatisörer till Piratpartiet och Islands socialistparti. Hittills är det åtta personer som har anmält förfarandet i den nordvästra valkretsen.

På morgonen den 26 september rapporterade valnämnden i den nordvästra valkretsen in ett färdigt resultat. Därefter lämnades valsedlarna oövervakade i en låst sal på Hótel Borgarnes där rösträkningen ägde rum. Ledamöterna i valnämnden åkte hem för att sova några timmar för att träffas på nytt klockan 13.

Nämndens ordförande kom tillbaka redan klockan 11.46. I 29 minuter var han ensam i salen. Under sammanträdet bestämde sig nämnden för att räkna om resultatet. Beslutet togs utan att partiernas ombudspersoner informerades på korrekt sätt.

Omräkningen förändrade inte utgången av valet på riksnivå. Men den hade stora inverkningar på fördelningen av utjämningsmandat. Fem kandidater som trodde sig vara invalda efter att slutresultatet rapporterats miste nu sina platser. De mandaten gick i stället till fem andra kandidater.

Nu har samtliga fem som miste sina platser överklagat förfarandet. Det har även Piratpartiets toppkandidat - som inte själv påverkades av omräkningen men som inte fick korrekt information om den - gjort utöver två privatpersoner.

Valnämndens hantering av valsedlarna är ett uppenbart brott mot vallagen. Den säger att valsedlar ska förvaras förseglade så att de inte ska kunna manipuleras. På Hótel Borgarnes lämnades de helt öppet. Även om salen var låst var det många i personalen som hade nyckel.

När valnämnden på riksnivå vände sig till de sex valkretsarna för att få bekräftelse på att alltingsvalet genomförts på ett tillfredsställande sätt var det bara valnämnden i nordväst som inte svarade. Det är första gången i Islands historia som en av valkretsarna inte anser sig kunna garantera att allt gjorts enligt reglerna.

Det blir nu upp till alltinget att avgöra om valresultatet i den nordvästra valkretsen ska betraktas som giltigt. Huvudfrågan blir om det är första eller andra räkningen av rösterna som ska avgöra vilka som tar plats i alltinget.

Den sista åtgärden är att hålla ett nytt val i valkretsen eller i hela landet. Det är dock lösningar som inte förefaller trolig eftersom mandatfördelningen mellan partierna inte påverkades av omräkningen.

En undersökning utförd av Maskína visar att det finns en utbredd misstro mot valresultatet. Visserligen är det 61,3 procent som säger sig ha stort förtroende för resultatet. Men det är också 23,3 procent som uppger att förtroendet för resultatet är litet. Resterande 15,4 procent har varken stort eller litet förtroende för resultatet.

Hela 94,6 procent av Självständighetspartiets väljare har stort förtroende för utgången. Samma åsikt har 77,3 procent av Framstegspartiets sympatisörer. Bland anhängare till Gröna vänstern - det tredje partiet i den koalition som styr Island - är förtroendet 59 procent.

Lägst är förtroendet bland sympatisörer till Islands socialistparti och Piratpartiet. Där är det bara 28,4 respektive 29,8 procent som svarar att de har stort förtroende för valresultatet.

Här kan du läsa mer om turerna kring rösträkningen i alltingsvalet.