lördag 17 mars 2012

Försvarare kräver frikännande av Geir H. Haarde

Åtalet mot Geir H. Haarde är så vagt formulerat att det strider mot mänskliga rättigheter. Åklagaren har heller inte lyckats visa på vilket sätt statsministern skulle ha brutit mot lagen eller hur han skulle ha agerat i stället och hur det skulle ha lindrat bankkraschen. Därför bör Geir H. Haarde frikännas på samtliga fyra åtalspunkter. Så sade försvararen Andri Árnason när rättegången mot den tidigare regeringschefen avslutades i går.

Andri Árnason krävde som väntat under gårdagens slutplädering att Geir H. Haarde ska frikännas. Han återkom till samma argument som han tidigare använt för att få rättsprocessen nedlagd. Han hävdade att åtalspunkterna är så opreciserade att de står i strid med grundlagens avsnitt om mänskliga rättigheter.

Åklagaren Sigríður J. Friðjónsdóttir har enligt Andri Árnason inte lyckats bevisa att Geir H. Haarde agerat i strid med lagen. För att kunna fälla honom krävs att tre villkor ska uppfyllas - att det fanns en risk som hotade den isländska staten, att denna risk hade gått att förutse samt att Geir H. Haarde inte gjorde allt som stod i hans makt för att avvärja eller minska effekterna av denna kris. Enligt Andri Árnason hade Sigríður J. Friðjónsdóttir inte lyckats med något av detta.

Andri Árnason redogjorde för hur många världsledare och topptjänstemän världen över inte förutsett finanskraschen och dess efterverkningar. De åtgärder som Geir H. Haardes regering vidtog, genom införandet av nödlagstiftningen, har tvärtom av många utpekats som en nyckel till varför konsekvenserna av krisen inte blev mer kännbara för Island.

Steingrímur J. Sigfússon, som tog över som finansminister när Geir H. Haardes regering tvingats avgå, vittnade i onsdags om att statens direkta kostnader för kraschen var begränsade till de pengar som pumpats in i Seðlabanki Íslands. Att den inte kunde hålla sig flytande på egen hand kunde enligt Andri Árnason inte läggas Geir H. Haarde till last. Centralbanken är en självständig myndighet där statsministern inte kan hållas ansvarig för de transaktioner som orsakat underskottet.

Andri Árnason gick igenom åtalet punkt för punkt och menade att Sigríður J. Friðjónsdóttir under rättegången inte lyckats få något stöd för misstankarna. Samrådsgruppen om finansiell stabilitet hade enligt försvararen fyllt sitt syfte som en möjlighet att utbyta information mellan berörda departement och myndigheter. Gruppen kunde inte åläggas ansvaret för att ta fram en aktionsplan eftersom den inte hade mandat för detta, menade Andri Árnason.

Geir H. Haarde hade enligt Andri Árnason inga möjligheter att minska bankväsendet eller att få bankerna att flytta huvudkontor ur landet. Statsministern saknar nämligen laglig rätt att vidta sådana åtgärder. Det fanns heller inget som bevisade att en försäljning av tillgångar eller en flytt av verksamheten hade varit genomförbar eller gynnsam. Andri Árnason menade att vittnen under rättegången visat att en så omfattande omorganisation av bankernas verksamhet inte hade varit möjlig på så kort tid utan sannolikt hade tagit flera år i anspråk. Bankernas affärer framstod också som välskötta och sunda långt in på 2008. Att rea ut tillgångar hade inte varit någon lösning som hade förebyggt eller minskat kraschen.

Flytten av Landsbankis Icesave-konton i Storbritannien sköttes av Fjármálaeftirlitið och Landsbanki tillsammans med de brittiska myndigheterna. Geir H. Haarde hade enligt Andri Árnason ingen anledning att misstro att detta arbete inte framåtskred på det sätt som finansinspektionen uppgav. Någon expressflytt när krisen stod för dörren hade över huvud taget inte varit möjlig på grund av allt strängare brittiska krav på säkerheter. Att Geir H. Haarde skulle tagit kommando över detta arbete var orealistiskt. Tvärtom kom samrådsgruppen vid flera tillfällen fram till att det var riktigt att staten representerades av Fjármálaeftirlitið. Andri Árnason vände sig också emot att åklagaren vid flera tillfällen under rättegången tagit upp Landsbankis lansering av Icesave i Nederländerna i maj 2008, eftersom denna inte på något sätt ingick i åtalet.

Geir H. Haarde kan inte heller anses skyldig till att inte ha tagit upp bankernas situation på regeringssammanträdenas dagordning. Det finns i lagen inget som säger att en viss fråga måste diskuteras på ett visst sätt. Andri Árnason menade att vittnen visat att finansfrågorna var föremål för kontinuerliga diskussioner inom regeringen även om dessa inte fördes formellt. Därför bör han enligt Andri Árnason även frikännas på den fjärde och sista åtalspunkten.

Domen mot Geir H. Haarde väntas avkunnas inom fyra till sex veckor. Landsdomstolen har svarat på kritiken mot bristande tillgänglighet genom att besluta att samtliga vittnesförhör ska offentliggöras. Totalt hördes 40 personer utöver statsministern.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen mot Geir H. Haarde.