fredag 27 juli 2012

Nobbar segling med turistbåtar i Mývatn

Umhverfisstofnun nobbar önskemål om att segla med turistfartyg i Mývatn. Trafiken hade äventyrat fågellivet och hade därmed riskerat att skada den unika miljö som finns vid sjön. Myndigheten säger även nej till båtturer nära havsörnsnästen i Breiðafjörður. Även här anses fartygen störa fåglarna.

Norðursigling bedriver i dag valskådning från Húsavík och Ólafsfjörður. Företaget ansökte nyligen om tillstånd att börja med turistturer på Mývatn, men Umhverfisstofnun säger nej. I beslutet hänvisar myndigheten till den särskilda lag gällande skyddet av sjön som stiftades 1974. Båttrafik riskerar enligt Umhverfisstofnun att äventyra det unika fågellivet.

Syftet med lagen är att skydda Mývatn och Laxá samt att behålla artrikedomen i området. För fågellivet kräver lagen bland annat att häckningsplatser inte förstörs samt att tillgången till föda inte får äventyras.

Myndigheten skriver att all båttrafik riskerar att störa fågellivet. Motordrivna båtar och andra farkoster kan skrämma änder på en kilometers avstånd, vilket gör att trafiken bör begränsas till minsta möjliga. Turer med turister kan inte anses vara sådan nödvändig trafik. Dessutom anser Umhverfisstofnun att exploatering kan hota bilden av Mývatn som ett orört fågelparadis.

Artrikedomen vid Mývatn och Laxá är enligt Umhverfisstofnun unik i världen. Inte på någon annan plats på jordklotet finns fler olika andfåglar. Alla isländska häckfåglar utom gravand häckar i området. Här finns också arter som inte häckar på någon annan plats i Europa samt landets största koloni av svarthakedopping.

Att bevilja det tillstånd för fem år som Norðursigling sökte hade enligt myndigheten därför stått i strid med lagens krav på skydd av djurlivet vid sjön. Turisttrafiken skulle tveklöst kunna ha en störande inverkan på fågellivet, och därför går det inte att godkänna denna typ av näringsverksamhet.

Även Sæferðir i Stykkishólmur får nobben av Umhverfisstofnun. Företaget ansökte om tillstånd för att segla närmare än 500 meter från de havsörnsbon som finns i Breiðafjörður, men i beslutet skriver myndigheten att detta hade inneburit risker för störningar av fågellivet och därför inte kan beviljas.

Havsörnen åtnjuter särskilt skydd enligt isländsk lag. Artens starkaste fäste är just runt och i Breiðafjörður. Under de senaste åren har dock inga ungar från de två aktuella boplatserna i Breiðafjörður överlevt. Skälen till detta är dock oklara - myndigheten anser att det inte kan uteslutas att störande båttrafik har bidragit till den dåliga återväxten.

Under tiden som ansökningen behandlades fick Umhverfisstofnun uppgifter om att Sæferðir redan börjat segla närmare havsörnsbon än föreskrivna 500 meter. Även förra sommaren ska företaget ha närmat sig havsörnar i strid med regelverket.

Anledningar som kan få Umhverfisstofnun att bevilja tillstånd är forskning och fotografering. Detta sker då med restriktioner med syfte att inte störa fågellivet. Sæferðirs båtturer anses dock medföra för stora risker för att de ska kunna tillåtas.

Här kan du läsa mer om Mývatn.