söndag 5 augusti 2012

Allt färre islänningar läser svenska och norska

Fyra av fem isländska grundskoleelever läser engelska. Samtidigt studerar rekordfå norska eller svenska. Bland de språk som ökar mest i popularitet finns kinesiska och japanska. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

I sjunde klass börjar elever i isländska skolor att läsa danska. Den som har förkunskaper kan i stället välja att studera norska eller svenska, en möjlighet som allt färre utnyttjar. Under läsåret 2010-2011 pluggade 101 elever svenska och 78 elever norska, de lägsta siffrorna sedan Hagstofa Íslands 1999 började föra statistik över språkvalet.

Engelska ökar däremot i popularitet. 78,9 procent av grundskoleeleverna studerar språket.

1,7 procent väljer att läsa ett tredje språk i grundskolan utöver de obligatoriska engelska och danska. Spanska är det mest populära valet följt av tyska, franska och kinesiska. För tio år sedan pluggade 3,8 procent av grundskoleeleverna tre språk.

På gymnasiet studerar 73,7 procent av eleverna minst ett främmande språk, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående läsår. 61,5 procent av gymnasisterna läser engelska, 32,9 procent danska, 17,9 procent tyska, 16,5 procent spanska och 9,1 procent franska.

Ökar mest gör kinesiska, japanska och ryska, men från låga nivåer. Under läsåret pluggar 147 gymnasister japanska, vilket är 33 fler än föregående period. Antalet elever som studerar ryska ökar från 11 till 29, medan 18 personer läser kinesiska, ett språk som särredovisas för första gången. 368 ungdomar läser isländska som andraspråk, en minskning med 47 studerande.

Flickor studerar språk i högre utsträckning än pojkar. I gymnasiet läser 73,8 procent av flickorna ett utländskt språk, jämfört med 73,5 procent av pojkarna. Tyska är det språk där en majoritet av eleverna är pojkar, medan flickor hellre väljer spanska och franska. I de språk som kan vara obligatoriska, engelska och danska, är könsfördelningen förhållandevis jämn.

En undersökning utförd på uppdrag av kultur- och utbildningsdepartementet bland landets samtliga femte-, sjätte- och sjundeklassare visar att det i 17 procent av hushållen talas ett annat språk än isländska. Var fjärde elev säger sig aldrig läsa något utöver skolböckerna. Pojkar är i lägre utsträckning än flickor intresserade av fritidsläsning.

Här kan du läsa mer om språkundervisning i isländska skolor.