tisdag 16 oktober 2012

Sex av tio islänningar emot EU-medlemskap

Det isländska EU-motståndet är alltjämt kompakt. Hela 57,6 procent är emot ett inträde i unionen medan bara 27,3 procent är för ett medlemskap. Motståndet är mest utbrett inom Framstegspartiet och Självständighetspartiet. Socialdemokraterna är enda partiet där en majoritet av väljarna förespråkar ett isländskt EU-inträde. Det visar en opinionsmätning utförd av Capacent på uppdrag av Heimssýn.

Fyrtio månader har nu passerat sedan Island ansökte om EU-medlemskap. Sedan dess har inte en enda opinionsmätning visat på en majoritet för ja-sidan. Motståndet är kompakt och nej-sidan har ett rejält försprång. EU-motståndarna är dessutom betydligt mer övertygade än anhängarna.

I denna mätning säger 57,6 procent nej till isländskt medlemskap i EU medan 27,3 procent är för ett inträde i unionen. Av dem som svarat på undersökningen har 15,1 procent ingen uppfattning i frågan eller ställer sig neutrala. Om det enbart tas hänsyn till dem som tagit ställning säger 68 procent nej och 32 procent ja till isländskt EU-medlemskap.

Motståndet är mest utbrett i Självständighetspartiets och Framstegspartiets led, där 80 respektive 79 procent vill att Island står utanför EU. Inom Självständighetspartiet sade sig 43 procent vara totalt emot ett medlemskap, 20 procent beskrev sig som mycket negativt inställda till ett EU-inträde och 17 procent ganska negativt inställda. Inom Framstegspartiet var 42 procent totalt emot, medan 18 procent uppgav att de var mycket negativt inställda till EU-medlemskap och lika många att de var ganska negativt inställda.

Hos bägge borgerliga partierna var en lika stor andel, 12 procent, för isländskt EU-medlemskap.

Även hos Gröna vänstern var nej-sidan i klar majoritet. Hela 62 procent av partiets anhängare vill att Island står utanför EU. Motståndet var dock inte lika kompakt som hos de borgerliga partierna. Bara 16 procent dömer ut ett inträde helt och hållet, 21 procent säger sig vara mycket övertygade motståndare medan 25 procent svarar att de är ganska negativt inställda.

Socialdemokraterna är det enda partiet i alltinget som förespråkar EU-medlemskap, och det är en ståndpunkt som en majoritet av de egna väljarna ställer sig bakom. De är dock inte lika övertygade om fördelarna med ett inträde som de borgerliga sympatisörerna är om nackdelarna.

Hela 70 procent av väljarna säger ja till EU-inträde medan 12 procent säger nej. Hos ja-sidan är 23 procent helt och hållet för medlemskap, 25 procent är mycket positiva och 22 procent ganska positiva.

Nej-sidan har hela tiden haft ett klart försprång i opinionen ända sedan Island ansökte om medlemskap i juni 2009. Det största motståndet sammanföll med den första folkomröstningen om Icesave. Då, i mars 2010, var 60 procent emot EU-inträde och 24,4 procent för. Det minsta gapet uppmättes i juni 2011 när 50 procent sade nej och 37,3 procent sade ja.

Tendensen sedan dess är att avståndet mellan ja- och nej-sidorna ökar på nytt till fördel för EU-motståndarna. Samtidigt minskar intresset för euron som valuta i stället för kronan. En annan trend är dessutom att allt fler anser att Island bör dra tillbaka ansökan om EU-medlemskap, även om det i flera av de mätningar som gjorts under året alltjämt finns en majoritet för att fortsätta förhandla.

Här kan du läsa mer om Island och EU.