tisdag 21 mars 2017

Island växer till 338 349 invånare

Islänningarna blev 5 820 fler under 2016. Den 1 januari i år var antalet invånare i landet 338 349, en ökning med 1,8 procent jämfört med föregående år. Samtliga regioner i landet utom Västfjordarna fick fler invånare. Reykjavík är landets största kommun och Árneshreppur den minsta. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Island hade alltså vid årsskiftet 338 349 invånare, en ökning med 5 820 personer jämfört med 2016. Antalet män och kvinnor ökade i samma takt, men i landet finns 3 717 fler män än kvinnor.

I landet fanns 80 638 kärnfamiljer - något som myndigheten definierar som hushåll med minst två personer. Sett till familjekonstellationer var 39,5 procent av befolkningen gifta vuxna par utan barn i hemmet, 27,3 procent gifta vuxna par med barn, 13,8 procent ensamstående mödrar med barn, 12,9 procent sambor med barn, 4,9 procent sambor utan barn och 1,5 procent ensamstående fäder med barn.

Av landets befolkning bodde 316 904 personer i tätorter, alltså platser med minst 200 invånare. I glesbygd och på orter med färre än 200 invånare bodde 21 455 personer.

Alla regioner utom Västfjordarna ökade under året. Mest ökade Suðurnes där invånarna blev 6,6 procent fler. Motsvarande siffra för Suðurland var 2,1 procent, Reykjavíkområdet 1,5 procent, Norðurland eystra 1,1 procent, Vesturland 1 procent, Norðurland vestra 0,4 procent och Austurland 0,4 procent. I Västfjordarna var minskningen 0,2 procent.

Av Islands 74 kommuner är Reykjavík i särklass störst med 123 246 invånare. Ytterligare åtta kommuner har över 5 000 invånare. Det är Kópavogur med 34 246 invånare, Hafnarfjörður med 28 703, Akureyri med 18 488, Reykjanesbær med 16 350, Garðabær med 15 230, Mosfellsbær med 9 783, Árborg med 8 471 och Akranes med 7 051.

Sex kommuner har färre än 100 invånare. Minst är Árneshreppur med 46 invånare följt av Helgafellssveit med 52 invånare, Skorradalshreppur med 58 invånare, Tjörneshreppur med 59 invånare, Fljótsdalshreppur med 81 invånare och Svalbarðshreppur med 95 invånare.

Árneshreppur står proportionellt för den största minskningen. För ett år sedan hade kommunen 55 invånare. Nästan var femte kommuninvånare har alltså lämnat Árneshreppur under året. Det är första gången sedan 2009 som invånarna är färre än 50. Just 50 invånare är den nedersta gränsen för att en kommun ska få behålla sin självständighet.

Minskningen innebär dock inte att Árneshreppur per automatik tvingas till samgående med en grannkommun. Det är tre år i följd som antalet invånare måste vara färre än 50 för att myndigheterna ska kunna tvinga fram en sammanslagning. Tidigare har detta vid ett tillfälle skett tre år i rad, mellan 2007 och 2009. Då togs inga steg mot ett tvångssamgående för Árneshreppur.

Här kan du läsa mer om utflyttningen från Árneshreppur.