torsdag 18 oktober 2018

Dagens citat

"Naturligtvis är detta inget som händer varje dag och vissa punkter i grundlagen om äganderättens okränkbarhet och annat var det många som var mycket bekymrade över."

Jóhannes Karl Sveinsson, jurist som krishösten 2008 var med om att ta fram de nödlagar som gjorde det möjligt för regeringen att ta över banker, i RÚV om farhågorna för att den nya lagstiftningen inte skulle vara förenlig med grundlagen.