onsdag 8 december 2021

Rapport: Stora brister i isländsk kött- och mjölkproduktion

Slaktkroppar där det fanns kvar tarminnehåll och päls. Mjölk som förvarades oskyddat för insekter. Mögliga och gamla mjölkprodukter som skulle användas till mjukost. Systematiska brister under slakten av lamm. Och personal från livsmedelsmyndigheten Matvælastofnun som saknade rätt utbildning. Det var bara några av de punkter som ESA anmärkte på vid en inspektionsresa till Island.

I oktober 2019 besökte en delegation från ESA, Eftas tillsynsmyndighet, Island under tio dagar. De utförde kontroller på bland annat slakterier, gårdar och mejerier. ESA:s rapport visar på omfattande och i vissa fall systematiska brister.

Flera anmärkningar gäller livsmedelsmyndigheten Matvælastofnuns arbete. Inspektörer saknade ibland korrekt utbildning. Det fanns exempel på gårdar som inte inspekterats på åtminstone sex år trots att de byggts om och ändrat produktionsmetoder.

Matvælastofnun har i vissa sammanhang använt sig av veterinärstudenter för kontroller. Det här är tillåtet enligt isländsk lag - men det strider mot det europeiska regelverket. Myndigheten måste därför upphöra med att använda sig av personer som inte har de kunskaper som krävs för jobbet.

Under besöken på slakterier upptäcktes en rad brister. Tarminnehåll och päls fanns kvar på slaktkroppar som redan godkänts av veterinärer i flera slakterier. På ett slakteri fanns ryggmärgen kvar hos en ko som slaktats och godkänts - trots att det inte är tillåtet eftersom smittorisken från ryggmärgen är stor.

Kaustiksoda användes för att tvätta fårskallar som skulle gå till livsmedelsindustrin. I många fall kontrollerades skallarna heller inte trots att det är nödvändigt för att de ska godkännas som människoföda. Bristfälliga var även kontrollerna av lever och gallgångar.

På slakterierna påträffades även flera brister när det gällde hygien. Slaktknivar steriliserades inte på korrekt sätt medan dålig ventilation, dåliga avlopp och igenproppade tvättställ fanns på flera ställen.

På ett mejeri hittade ESA:s inspektörer bland annat mjölkprodukter i skadade förpackningar, varor som passerat bäst före-datum, omärkta varor och mögliga varor. En anställd förklarade att de inte hade kasserats eftersom de skulle användas till produktion av mjukost.

Andra brister på mejerierna var otillräckliga kontroller av salmonella.

Mjölken på en gård förvarades helt oskyddat från insekter. Den hade heller inte isolerats från djurens utrymme. Eftersom korna dessutom var smutsiga ökade det smittorisken.

I flera fall hade djur inte märkts enligt reglerna. Det gjorde i sin tur att spårbarheten påverkades negativt. Inte heller fanns tillräcklig registerinformation av vissa djur.