måndag 9 mars 2020

Minister vill höja kraven för munkavle på isländska medier

Det ska bli svårare att sätta munkavle på isländska medier. Och när någon får rätt att stoppa pågående rapportering ska processen genom rättsväsendet gå snabbare. Det är huvuddragen i ett förslag som justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir håller på att ta fram. Förslaget är en konsekvens av Glitnirs konkursbos munkavle på Stundin.

Bara veckor före alltingsvalet i oktober 2017 kunde Stundin avslöja hur dåvarande finansministern Bjarni Benediktsson - tillika ledare för Självständighetspartiet - dagarna före finanskraschen 2008 gjort sig av med sitt innehav i Sjóður 9, en av Glitnirs fonder. Försäljningen gjorde att han kunde undvika en förlust på 50 miljoner isländska kronor.

Före försäljningen hade Bjarni Benediktsson genom sitt uppdrag som alltingsledamot informerats om Glitnirs utsatta läge. Det var information som inte var tillgänglig för allmänheten.

Glitnirs konkursbo, Glitnir Hold Co, svarade med att vända sig till sysslomannen i Reykjavík. Bolaget fick igenom kravet på ett föreläggande mot Stundin som förbjöd all ny rapportering om Bjarni Benediktssons affärer. Skälet var att uppgifterna härstammade från en intern läcka.

Stundin fick alltså i praktiken munkavle på sig. I varje rättslig instans förlorade Glitnir Hold Co mot Stundin. Men att konkursboet fortsatte att överklaga gjorde att munkavlen blev kvar i ett helt år. De sista kraven från bolaget mot Stundin avfärdades i domstol först 522 dagar efter föreläggandet trädde i kraft.

Publiceringsförbudet ledde till att många ifrågasatte regelverket. Föreläggandet visade i praktiken hur den som ville stoppa oönskad rapportering kunde vända sig till sysslomannen för att tvinga medierna till tystnad. Även om Glitnir Hold Co inte fick rätt i det här fallet tvingades alltså Stundin att tiga i ett helt år.

Nu vill justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir förändra lagen. Målet är att processen ska bli enklare och gå snabbare. Det ska också ställas högre krav på den som vill belägga en redaktion med munkavle.

Den som begär ett förläggande kommer att krävas på en ekonomisk garanti. Sysslomannen ska bara i undantagsfall bevilja utökade tidsfrister för svar. Och prövningen av ett föreläggandes giltighet i domstol ska påskyndas.

Dessutom ska den som får ett föreläggande utdömt mot sig kunna få ekonomisk kompensation för den skada som uppstår medan rättsprocessen pågår.

I utkastet beskrivs regelverket om förelägganden som gränslandet mellan yttrandefrihet och privatlivets helgd. Munkavle på massmedier utgör dock ett ingrepp i yttrandefriheten som är skyddad i såväl grundlagen som Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Därför bör inskränkningar av yttrandefriheten vara så begränsade som möjligt.

Här kan du läsa mer om Glitnir Hold Cos munkavle på Stundin.