tisdag 5 maj 2020

Statsminister öppnar för att röster på Island ska väga lika

Statsminister Katrín Jakobsdóttir tänker ta upp frågan om en grundlagsreform som innebär att alla röster i landet väger lika tungt i val till alltinget. Det sade hon i går på en fråga från Renässans Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. I dag är en röst i valkretsarna i glesbygden nästan dubbelt så mycket värda som en röst i huvudstadsregionen.

Islands grundlag säger att valkretsindelningen ska återspegla invånarna i de sex valkretsarna. Men så fungerar det inte i praktiken. Anpassningen till antalet invånare har inte gått i samma takt som befolkningsutvecklingen. Det innebär att olika röster väger olika tungt.

I alltingsvalet 2017 fanns 69 544 röstberättigade i den sydvästra valkretsen - som sett till antalet invånare är landets största. I den nordvästra valkretsen - som är minst - fanns 21 521 röstberättigade.

Trots att den nordvästra valkretsen har en knapp tredjedel av invånarantalet i sydväst hade den åtta mandat. Den sydvästra valkretsen hade tretton mandat. I nordväst krävdes det alltså 2 690 röster för ett mandat - men i sydväst behövdes 5 350 röster. I praktiken vägde alltså en röst i nordväst dubbelt så tungt som en röst i sydväst.

I den folkomröstning som genomfördes om grundlagen 2012 var det en stor majoritet som ville reformera valkretsindelningen. Senare undersökningar visar även de att det finns ett starkt stöd för att göra hela Island till en enda valkrets. Därmed skulle alla röster väga lika.

Men hittills har Självständighetspartiet och Framstegspartiet blockerat alla förändringar av valkretsindelningen. Eftersom de av tradition är starkare på landsbygden än i storstäderna gynnas de av den nuvarande indelningen.

I valet 2017 fick Framstegspartiet till exempel färre röster än Centerpartiet. Men valkretsindelningen gynnade Framstegspartiet som ändå fick fler mandat än Centerpartiet på grund av den ojämlika mandatfördelningen.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ledare för Renässans, tog upp frågan i alltinget i går. Hon vände sig till statsminister Katrín Jakobsdóttir med anledning av det grundlagsmöte som hon håller på fredag. I den översyn av grundlagen som regeringen nu håller på med ingår inga förändringar av valkretsindelningen.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sade att det var uppenbart att en majoritet av väljarna stod bakom principen om att alla röster skulle väga lika. Därför uppmanade hon Katrín Jakobsdóttir att även diskutera valsystemet på fredag:
"Det är folkets tydliga vilja att se över den rättvisa som ligger i den snedfördelning av röster som vi har i dag."
Katrín Jakobsdóttir lovade att ta upp frågan vid mötet. Hon skulle då se om det fanns något stöd bland övriga partiledare för att arbeta för en reform under den innevarande mandatperioden.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var nöjd med beskedet. Hon sade också att det fanns partier i alltinget som ville driva frågan - även om Katrín Jakobsdóttirs och Gröna vänsterns regeringskollegor i Självständighetspartiet och Framstegspartiet motsatte sig en förändring. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ansåg att Katrín Jakobsdóttir hade möjlighet att göra upp med oppositionen:
"Det är otroligt viktigt att här gäller att en människa har en röst och att det inte betyder att de som bor i Kópavogur bara har en halv röst. Det är flagrant orättvisa."
I den planerade översynen av grundlagen ingår bland annat presidentämbetet och ägande av naturresurser.