tisdag 20 oktober 2020

Renässans vill alla röster till alltinget ska väga lika tungt

Att en person har en röst är grundläggande i ett modernt demokratiskt samhälle. Det anser Renässans som nu lägger ett förslag om att stoppa de regler som gynnar landsbygdsvalkretsar på storstädernas bekostnad. Även om dagens ojämlika fördelning är inskriven i grundlagen finns det enligt Renässans inget som förhindrar en rättvis fördelning.

Ända sedan islänningarna fick välja ledamöter till alltinget 1844 har mandatfördelningen missgynnat storstäderna. Sedan Island blev republik hundra år senare har frågan regelbundet tagits upp i alltinget. Obalansen har jämnats ut något med tiden - men systemet gynnar alltjämt landsbygdsvalkretsarna.

I det förslag till ny grundlag som fick majoritet i en folkomröstning 2012 ingick en reformering av valsystemet. Island skulle då bli en enda valkrets i stället för dagens sex - något som skulle leda till att alla röster vägde lika tungt.

Självständighetspartiet och Framstegspartiet har konsekvent motsatt sig förändringar som skulle ge storstadsrösterna samma vikt som landsbygdsrösterna. Eftersom bägge partierna har ett starkt stöd i glesbygd skulle de förlora på en utjämning.

Grundlagen säger att det är tillåtet att låta en röst ha samma tyngd som två. I alltingsvalet 2017 var skillnaden störst mellan den nordvästra och den sydvästra valkretsen. Sett till mandatfördelningen hade en röst i nordväst samma betydelse som 1,98 röster i sydväst. Den nordvästra valkretsen hade alltså nästan dubbelt så många ledamöter som den skulle ha haft vid en jämn fördelning.

Nu vill Renässans att alla röster till alltinget ska väga jämnt. Partiets fyra alltingsledamöter skriver i ett förslag att det är grundläggande för ett modernt demokratiskt samhälle att en person har en röst. Men dagens isländska system fungerar i praktiken så att vissa personer har två röster.

I förslaget skriver de att Europarådet anser att skillnaden mellan olika rösters betydelse inte bör överstiga 10 procent. På Island är det tillåtet med en skillnad på 100 procent. I förra valet var skillnaden mellan nordvästra och sydvästra valkretsen 98 procent.

Den tillåtna skillnaden på 100 procent är inskriven i grundlagen. Men det innebär inte att det måste vara så. Renässans ledamöter skriver i förslaget att det genom enkla beslut i alltinget går att anpassa mandatfördelningen så att de återspeglar antalet röstberättigade i de sex valkretsarna. För att kunna ändra valkretsarna är det däremot nödvändigt med en förändring av grundlagen.

De tre regeringspartierna - Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Gröna vänstern - håller just nu på med en översyn av grundlagen när det gäller alltingsval. Hittills har de dock inte aviserat några planer på att utjämna mandatfördelningen.

Renässans hade i valet 2017 sitt starkaste stöd i just den sydvästra valkretsen. De näst starkaste fästena var norra och södra Reykjavík. Eftersom Renässans främst lockar storstadsväljare missgynnas partiet av dagens system.

Här kan du läsa mer om mandatfördelningen i 2017 års alltingsval.